Regulaminy promocji

Regulamin promocji "SUMMER 3 PACK"

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejsze warunki promocji pod nazwą: „SUMMER 3 PACK” zwanej „S3P” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).
 2. Organizatorem promocji „S3P” (dalej również: „Promocja”) jest Guns&Tuxedos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 25C lok. U-5, 03-808 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000760787, NIP: 1132983000, REGON: 381309529, kapitał zakładowy: 215.427,00 zł wpłacony w całości (dalej również: „Organizator”).
 3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego www.gunsandtuxedos.co.uk (dalej również: „Sklep Internetowy”), dostępnego pod adresem URL: www.gunsandtuxedos.co.uk
 4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy dokonali zakupu przynajmniej dwóch produktów.

 

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

a. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi Promocji bonu rabatowego o wartości odpowiednio

i) 20% wartości drugiego tańszego produktu dodanego do koszyka

ii) 40% wartości trzeciego najtańszego produktu dodanego do koszyka

oba pod warunkiem iż, do koszyka zakupowego zostały dodane min. trzy produkty ze sklepu (UWAGA! Z promocji wykluczone są skarpety!). Bon rabatowy, o którym mowa wymaga dla swej ważności dodania do koszyka produktów

swobodnie wybranych przez klienta. Rabat na produkty dodane do koszyka nalicza się automatycznie w koszyku zakupowym.

Rabaty o których mowa powyżej udzielane są od wartości brutto prawidłowo dodanych do koszyka produktów.

b. Promocja obowiązuje do odwołania (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

c. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów

wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).

d. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

 • zapoznać się z Warunkami Promocji;
 • złożyć w Czasie trwania Promocji Zamówienie na dowolnie wybrane produkty;

e. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna wartość koszyka w którym znajdują się prawidłowo zakupione przez Uczestnika Promocji produkty w Sklepie Internetowym Organizatora zostanie pomniejszona o wysokość Rabatu.

Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

f. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

i. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Sklepie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Rabatu.

III. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres: bok@gunsandtuxedos.co.uk.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
 3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

IV. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zwrotu któregokolwiek produktu z zamówienia, rabat udzielony na pozostałe produkty zostaje anulowany, a ich cena powiększona o wartość udzielonego wcześniej rabatu.
 2. W przypadku zwrotu któregokolwiek produktu z zamówienia, kwota zwrotu zostaje potrącona o anulowany rabat z punktu a) powyżej.
 3. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: www.gunsandtuxedos.co.uk/regulaminy_promocji i wchodzą w życie od dnia 30.06.2023 r.
 4. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem: www.gunsandtuxedos.co.uk
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty).
 • zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
 • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
 • zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
 •  zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

f. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.

g. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Internetowym.

Regulamin promocji "PERFUMY GRATIS"

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejsze warunki promocji pod nazwą: „PERFUMY GRATIS” zwanej „PG” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).
 2. Organizatorem promocji „PG” (dalej również: „Promocja”) jest Guns&Tuxedos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 25C lok. U-5, 03-808 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000760787, NIP: 1132983000, REGON: 381309529, kapitał zakładowy: 215.427,00 zł wpłacony w całości (dalej również: „Organizator”).
 3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego www.gunsandtuxedos.co.uk (dalej również: „Sklep Internetowy”), dostępnego pod adresem URL: www.gunsandtuxedos.co.uk
 4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy dokonali zakupu produktów o łącznej wartości min. 1000,00 zł.

 

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

a. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej otrzymanie w gratisie produktu Permufy Morphne pod warunkiem dokonania jednorazowych zakupów o minimalnej wartości 1000,00 zł.

b. Promocja obowiązuje do odwołania (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

c. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).

d. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

 • zapoznać się z Warunkami Promocji;
 • złożyć w Czasie trwania Promocji Zamówienie na produkty biorące udział w promocji;

e. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.


III. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres: bok@gunsandtuxedos.co.uk.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
 3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

IV. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zwrotu całości lub części (spadek wartości zamówienia poniżej kwoty 1000,00 zł) należy zwrócić również otrzymane Perfumy.
 2. W przypadku zwrotu całości lub części (spadek wartości zamówienia poniżej kwoty 1000,00 zł) i zatrzymaniu otrzymanych perfum, przy zwrocie środków za zwrócony towar przez Organizatora na konto Klienta zostanie potrącona kwota równa aktualnej wartości perfum, która podana jest na stronie https://www.gunsandtuxedos.co.uk/perfumy-morphine-50-ml.
 3. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: www.gunsandtuxedos.co.uk/regulaminy_promocji i wchodzą w życie od dnia 30.06.2023 r.
 4. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem: www.gunsandtuxedos.co.uk
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty).
 • zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
 • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
 • zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
 •  zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

e. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.

f. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Internetowym.

Regulamin promocji "ZGADNIJ KOTKU"

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejsze warunki promocji pod nazwą: „ZGADNIJ KOTKU” zwanej „ZK” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).
 2. Organizatorem promocji „ZK” (dalej również: „Promocja”) jest Guns&Tuxedos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 25C lok. U-5, 03-808 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000760787, NIP: 1132983000, REGON: 381309529, kapitał zakładowy: 215.427,00 zł wpłacony w całości (dalej również: „Organizator”).
 3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego www.gunsandtuxedos.co.uk (dalej również: „Sklep Internetowy”), dostępnego pod adresem URL: www.gunsandtuxedos.co.uk
 4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy dokonali zakupu produktu biorącego udział w promocji.

 

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

a. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej jednorazową cenę specjalną ustaloną przez Organizatora na wybrany produkt.

b. Promocja na wybrany produkt obowiązuje wyłącznie w dniu jej ogłoszenia do godz. 23:59 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

c. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).

d. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

 • zapoznać się z Warunkami Promocji;
 • złożyć w Czasie trwania Promocji Zamówienie na produkty biorące udział w promocji;

e. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.


III. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres: bok@gunsandtuxedos.co.uk.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
 3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Produkt zakupiony w ramach promocji nie podlega wymianie na inny rozmiar lub inny produkt.
 2. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: www.gunsandtuxedos.co.uk/regulaminy_promocji i wchodzą w życie od dnia 15.09.2023 r.
 3. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem: www.gunsandtuxedos.co.uk
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty).
 • zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
 • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
 • zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
 •  zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

e. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.

f. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Internetowym.

Regulamin promocji "6BIRTHDAY"

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejsze warunki promocji pod nazwą: „6BIRTHDAY” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).
 2. Organizatorem promocji „6BIRTHDAY” (dalej również: „Promocja”) jest Guns&Tuxedos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 25C lok. U-5, 03-808 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000760787, NIP: 1132983000, REGON: 381309529, kapitał zakładowy: 215.427,00 zł wpłacony w całości (dalej również: „Organizator”).
 3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego www.gunsandtuxedos.co.uk (dalej również: „Sklep Internetowy”), dostępnego pod adresem URL: www.gunsandtuxedos.co.uk
 4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy dokonali zakupu produktów o łącznej wartości min. 1000,00 zł. W promocji biorą udział wyłącznie produkty już wcześniej przecenione.

 

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

a. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej otrzymanie rabatu w wysokości 30% pod warunkiem dokonania jednorazowych zakupów o minimalnej wartości 1000,00 zł. (wartość przed wpisaniem kodu rabatowego)

b. Promocja obowiązuje do odwołania (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

c. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).

d. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

 • zapoznać się z Warunkami Promocji;
 • złożyć w Czasie trwania Promocji Zamówienie na produkty biorące udział w promocji;

e. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.


III. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres: bok@gunsandtuxedos.co.uk.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
 3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Zwrot części zamówienia (spadek wartości zamówienia poniżej kwoty 1000,00 zł - dotyczy wartości przed dodaniem kodu rabatowego do koszyka) oznacza odstąpienie od Promocji. 
 2. W przypadku skorzystania przez Klienta z promocji, a następnie odstąpienia przez Klienta promocji z jednoczesnym zatrzymaniem (niezwróceniem) któregokolwiek z Produktów (pierwotnie wchodzących w skład Sprzedaży Pakietowej), uznaje się że Klient złożył na każdy z zatrzymanych (niezwróconych) Produktów nowe Zamówienie po cenie z dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku o którym mowa w punkcie b powyżej, przy zwrocie środków za zwrócony towar przez Organizatora na konto Klienta zostanie potrącona kwota różnicy pomiędzy naliczonym rabatem a ceną pierwotną pozostawionych produktów.
 4. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: www.gunsandtuxedos.co.uk/regulaminy_promocji i wchodzą w życie od dnia 08.10.2023 r.
 5. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem: www.gunsandtuxedos.co.uk
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty).
 • zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
 • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
 • zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
 •  zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

e. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.

f. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Internetowym.

Regulamin promocji "BON W PREZENCIE"

I. Postanowienia wstępne

1.    Niniejsze warunki promocji pod nazwą: „BON W PREZENCIE” zwanej „BWP” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).

2.    Organizatorem promocji „BWP” (dalej również: „Promocja”) jest Guns&Tuxedos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 25C lok. U-5, 03-808 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000760787, NIP: 1132983000, REGON: 381309529, kapitał zakładowy: 215.427,00 zł wpłacony w całości (dalej również: „Organizator”).

3.    Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego www.gunsandtuxedos.co.uk (dalej również: „Sklep Internetowy”), dostępnego pod adresem URL: www.gunsandtuxedos.co.uk

4.    W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy dokonali zakupu produktów o łącznej wartości min.

a)    1000,00 zł

b)    2000,00 zł

 

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

a. Przedmiotem Promocji jest możliwość

skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach

Promocji z Promocji obejmującej otrzymanie w gratisie elektronicznego Bonu

Podarunkowego o wartości:

- 200 zł pod warunkiem dokonania jednorazowych zakupów o minimalnej wartości 1000,00 zł.

- 500 zł pod warunkiem dokonania jednorazowych zakupów o minimalnej wartości 2000,00 zł.

b. Promocja obowiązuje wyłącznie w dniu 24.11.2023 r. (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

c. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).

d. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

·      zapoznać się z Warunkami Promocji;

·      złożyć w Czasie trwania Promocji Zamówienie na produkty biorące udział w promocji;

e. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

f. Elektroniczny Bon Podarunkowy otrzymany w ramach Promocji, można wykorzystać jedynie na produkty nieprzecenione.

g. Elektroniczny Bon Podarunkowy zostanie wysłany drogą mailową na adres mailowy podany w trakcie zamówienia o których mowa w punkcie a powyżej.

h. Elektroniczny Bon Podarunkowy zostanie aktywowany po upływie terminu przysługującego na zwrot zakupionych produktów w ramach zamówienia wymienionego w punkcie a powyżej i pozostanie aktywny do 30.04.2024, chyba że zostanie wcześniej zrealizowany.

 

III. Reklamacje

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres: bok@gunsandtuxedos.co.uk.

2.    W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

3.    Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.

4.    Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.


IV. Postanowienia końcowe

1.    W przypadku zwrotu całości lub części zamówienia tj. spadek wartości zamówienia poniżej kwoty odpowiednio:

a)    1000,00 zł - Elektroniczny Bon Podarunkowy nie zostanie aktywowany

b)    2000,00 zł – ale wartość pozostanie powyżej 1000,00 zł Elektroniczny Bon Podarunkowy zostanie zamieniony na kwotę 200 zł, a w przypadku spadku poniżej 1000,00 zł nie zostanie aktywowany

2.    Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: www.gunsandtuxedos.co.uk/regulaminy_promocji i wchodzą w życie od dnia 24.11.2023 r.

3.    O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem: www.gunsandtuxedos.co.uk

4.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty).

·      zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;

·      zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;

·      zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

·      zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

·       zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

e. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.

f. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Internetowym.

Regulamin promocji "XMASS 3 PACK"

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejsze warunki promocji pod nazwą: „XMASS 3 PACK” zwanej „X3P” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).
 2. Organizatorem promocji „S3P” (dalej również: „Promocja”) jest Guns&Tuxedos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 25C lok. U-5, 03-808 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000760787, NIP: 1132983000, REGON: 381309529, kapitał zakładowy: 215.427,00 zł wpłacony w całości (dalej również: „Organizator”).
 3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego www.gunsandtuxedos.co.uk (dalej również: „Sklep Internetowy”), dostępnego pod adresem URL: www.gunsandtuxedos.co.uk
 4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy dokonali zakupu przynajmniej dwóch produktów.

 

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

a. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi Promocji bonu rabatowego o wartości odpowiednio

i) 20% wartości drugiego tańszego produktu dodanego do koszyka

ii) 40% wartości trzeciego najtańszego produktu dodanego do koszyka

oba pod warunkiem iż, do koszyka zakupowego zostały dodane min. trzy produkty ze sklepu. Bon rabatowy, o którym mowa wymaga dla swej ważności dodania do koszyka produktów swobodnie wybranych przez klienta. Rabat na produkty dodane do koszyka nalicza się automatycznie w koszyku zakupowym.

Rabaty o których mowa powyżej udzielane są od wartości brutto prawidłowo dodanych do koszyka produktów.

b. Promocja obowiązuje do odwołania (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

c. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów

wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).

d. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

 • zapoznać się z Warunkami Promocji;
 • złożyć w Czasie trwania Promocji Zamówienie na dowolnie wybrane produkty;

e. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna wartość koszyka w którym znajdują się prawidłowo zakupione przez Uczestnika Promocji produkty w Sklepie Internetowym Organizatora zostanie pomniejszona o wysokość Rabatu.

Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

f. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

i. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Sklepie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Rabatu.

III. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres: bok@gunsandtuxedos.co.uk.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
 3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

IV. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zwrotu któregokolwiek produktu z zamówienia, rabat udzielony na pozostałe produkty zostaje anulowany, a ich cena powiększona o wartość udzielonego wcześniej rabatu.
 2. W przypadku zwrotu któregokolwiek produktu z zamówienia, kwota zwrotu zostaje potrącona o anulowany rabat z punktu a) powyżej.
 3. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: www.gunsandtuxedos.co.uk/regulaminy_promocji i wchodzą w życie od dnia 15.12.2023 r.
 4. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem: www.gunsandtuxedos.co.uk
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty).
 • zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
 • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
 • zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
 •  zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

f. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.

g. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Internetowym.

Regulamin promocji "DONAT"

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejsze warunki promocji pod nazwą: „DONAT” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).
 2. Organizatorem promocji „DONAT” (dalej również: „Promocja”) jest Guns&Tuxedos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 25C lok. U-5, 03-808 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000760787, NIP: 1132983000, REGON: 381309529, kapitał zakładowy: 215.427,00 zł wpłacony w całości (dalej również: „Organizator”).
 3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego www.gunsandtuxedos.co.uk (dalej również: „Sklep Internetowy”), dostępnego pod adresem URL: www.gunsandtuxedos.co.uk
 4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy dokonali zakupu produktów o łącznej wartości min. 1000,00 zł. W promocji biorą udział wyłącznie produkty już wcześniej przecenione.

 

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

a. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej otrzymanie rabatu w wysokości 30% pod warunkiem dokonania jednorazowych zakupów o minimalnej wartości 1000,00 zł. (wartość przed wpisaniem kodu rabatowego)

b. Promocja obowiązuje w dniu 08.02.2024 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

c. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).

d. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

 • zapoznać się z Warunkami Promocji;
 • złożyć w Czasie trwania Promocji Zamówienie na produkty biorące udział w promocji;

e. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.


III. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres: bok@gunsandtuxedos.co.uk.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
 3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Zwrot części zamówienia (spadek wartości zamówienia poniżej kwoty 1000,00 zł - dotyczy wartości przed dodaniem kodu rabatowego do koszyka) oznacza odstąpienie od Promocji. 
 2. W przypadku skorzystania przez Klienta z promocji, a następnie odstąpienia przez Klienta promocji z jednoczesnym zatrzymaniem (niezwróceniem) któregokolwiek z Produktów (pierwotnie wchodzących w skład Sprzedaży Pakietowej), uznaje się że Klient złożył na każdy z zatrzymanych (niezwróconych) Produktów nowe Zamówienie po cenie z dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku o którym mowa w punkcie b powyżej, przy zwrocie środków za zwrócony towar przez Organizatora na konto Klienta zostanie potrącona kwota różnicy pomiędzy naliczonym rabatem a ceną pierwotną pozostawionych produktów.
 4. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: www.gunsandtuxedos.co.uk/regulaminy_promocji i wchodzą w życie od dnia 08.02.2024 r.
 5. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem: www.gunsandtuxedos.co.uk
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty).
 • zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
 • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
 • zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
 •  zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

e. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.

f. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Internetowym.

Regulamin promocji "GT4U 3 PACK"

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejsze warunki promocji pod nazwą: „GT4U 3 PACK” zwanej „GT4U” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).
 2. Organizatorem promocji „GT4U” (dalej również: „Promocja”) jest Guns&Tuxedos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 25C lok. U-5, 03-808 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000760787, NIP: 1132983000, REGON: 381309529, kapitał zakładowy: 215.427,00 zł wpłacony w całości (dalej również: „Organizator”).
 3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego www.gunsandtuxedos.co.uk (dalej również: „Sklep Internetowy”), dostępnego pod adresem URL: www.gunsandtuxedos.co.uk
 4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy dokonali zakupu przynajmniej 3 produktów, których łączna wartość jest nie mniejsza niż 1.000 PLN.
 5. Skorzystanie z rabatu dla swojej ważności wymaga wpisania w koszyku kodu "GT4U".

 

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

a. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi Promocji bonu rabatowego o wartości odpowiednio

i) 10% wartości pierwszego najdroższego produktu dodanego do koszyka

ii) 30% wartości drugiego tańszego produktu dodanego do koszyka

iii) 50% wartości trzeciego najtańszego produktu dodanego do koszyka

pod warunkiem iż, do koszyka zakupowego zostały dodane min. trzy nieprzecenione produkty ze sklepu. Bon rabatowy, o którym mowa wymaga dla swej ważności dodania do koszyka produktów swobodnie wybranych przez klienta. Rabat na produkty dodane do koszyka nalicza się automatycznie w koszyku zakupowym.

Rabaty o których mowa powyżej udzielane są od wartości brutto prawidłowo dodanych do koszyka produktów.

b. Promocja obowiązuje do odwołania (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

c. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów

wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).

d. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

 • zapoznać się z Warunkami Promocji;
 • złożyć w Czasie trwania Promocji Zamówienie na dowolnie wybrane produkty;

e. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna wartość koszyka w którym znajdują się prawidłowo zakupione przez Uczestnika Promocji produkty w Sklepie Internetowym Organizatora zostanie pomniejszona o wysokość Rabatu.

Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

f. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

i. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Sklepie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Rabatu.

III. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres: bok@gunsandtuxedos.co.uk.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
 3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

IV. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zwrotu któregokolwiek produktu z zamówienia, rabat udzielony na pozostałe produkty zostaje anulowany, a ich cena powiększona o wartość udzielonego wcześniej rabatu.
 2. W przypadku zwrotu któregokolwiek produktu z zamówienia, kwota zwrotu zostaje potrącona o anulowany rabat z punktu a) powyżej.
 3. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: www.gunsandtuxedos.co.uk/regulaminy_promocji i wchodzą w życie od dnia 9.05.2025 r.
 4. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem: www.gunsandtuxedos.co.uk
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty).
 • zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
 • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
 • zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
 •  zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

f. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.

g. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Internetowym.

Regulamin promocji "TRZECIA SZTUKA GRATIS"

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejsze warunki promocji pod nazwą: „TRZECIA SZTUKA GRATIS” zwanej „TSG” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).
 2. Organizatorem promocji „TSG” (dalej również: „Promocja”) jest Guns&Tuxedos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 25C lok. U-5, 03-808 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000760787, NIP: 1132983000, REGON: 381309529, kapitał zakładowy: 215.427,00 zł wpłacony w całości (dalej również: „Organizator”).
 3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego www.gunsandtuxedos.co.uk (dalej również: „Sklep Internetowy”), dostępnego pod adresem URL: www.gunsandtuxedos.co.uk
 4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy dokonali zakupu przynajmniej trzech produktów.

 

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

a. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi Promocji bonu rabatowego o wartości 100% na trzeci najtańszy produkt dodany do koszyka zakupowego pod warunkiem iż, do koszyka zakupowego zostały dodane trzy produkty ze sklepu. Bon rabatowy, o którym mowa wymaga dla swej ważności dodania do koszyka produktów swobodnie wybranych przez klienta. Rabat na produkty dodane do koszyka nalicza się w momencie wpisania w koszyku kodu rabatowego "TRIO".

Rabat o którym mowa powyżej udzielane są od wartości brutto prawidłowo dodanych do koszyka produktów.

b. Promocja obowiązuje do odwołania (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

c. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów

wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).

d. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

 • zapoznać się z Warunkami Promocji;
 • złożyć w Czasie trwania Promocji Zamówienie na dowolnie wybrane produkty;

e. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna wartość koszyka w którym znajdują się prawidłowo zakupione przez Uczestnika Promocji produkty w Sklepie Internetowym Organizatora zostanie pomniejszona o wysokość Rabatu.

Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

f. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

i. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Sklepie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Rabatu.

III. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres: bok@gunsandtuxedos.co.uk.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
 3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

IV. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zwrotu któregokolwiek produktu z zamówienia, rabat udzielony na pozostałe produkty zostaje anulowany, a ich cena powiększona o wartość udzielonego wcześniej rabatu.
 2. W przypadku zwrotu któregokolwiek produktu z zamówienia, kwota zwrotu zostaje potrącona o anulowany rabat z punktu a) powyżej.
 3. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: www.gunsandtuxedos.co.uk/regulaminy_promocji i wchodzą w życie od dnia 24.05.2024 r.
 4. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem: www.gunsandtuxedos.co.uk
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty).
 • zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
 • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
 • zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
 •  zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

f. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.

g. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Internetowym.

Regulamin promocji "DRUGA SZTUKA -50%"

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejsze warunki promocji pod nazwą: „DRUGA SZTUKA -50%” zwanej „50FOR2” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).
 2. Organizatorem promocji „50FOR2” (dalej również: „Promocja”) jest Guns&Tuxedos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 25C lok. U-5, 03-808 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000760787, NIP: 1132983000, REGON: 381309529, kapitał zakładowy: 215.427,00 zł wpłacony w całości (dalej również: „Organizator”).
 3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego www.gunsandtuxedos.co.uk (dalej również: „Sklep Internetowy”), dostępnego pod adresem URL: www.gunsandtuxedos.co.uk
 4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy dokonali zakupu przynajmniej trzech produktów.

 

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

a. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi Promocji bonu rabatowego o wartości 50% na drugi tańszy produkt dodany do koszyka zakupowego pod warunkiem iż, do koszyka zakupowego zostały dodane dwa nieprzecenione produkty ze sklepu. Bon rabatowy, o którym mowa wymaga dla swej ważności dodania do koszyka produktów swobodnie wybranych przez klienta. Rabat na produkty dodane do koszyka nalicza się w momencie wpisania w koszyku kodu rabatowego "50FOR2".

Rabat o którym mowa powyżej udzielane są od wartości brutto prawidłowo dodanych do koszyka produktów.

b. Promocja obowiązuje do odwołania (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

c. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów

wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).

d. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

 • zapoznać się z Warunkami Promocji;
 • złożyć w Czasie trwania Promocji Zamówienie na dowolnie wybrane produkty;

e. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna wartość koszyka w którym znajdują się prawidłowo zakupione przez Uczestnika Promocji produkty w Sklepie Internetowym Organizatora zostanie pomniejszona o wysokość Rabatu.

Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

f. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

i. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Sklepie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Rabatu.

III. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres: bok@gunsandtuxedos.co.uk.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
 3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

IV. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zwrotu któregokolwiek produktu z zamówienia, rabat udzielony na pozostałe produkty zostaje anulowany, a ich cena powiększona o wartość udzielonego wcześniej rabatu.
 2. W przypadku zwrotu któregokolwiek produktu z zamówienia, kwota zwrotu zostaje potrącona o anulowany rabat z punktu a) powyżej.
 3. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: www.gunsandtuxedos.co.uk/regulaminy_promocji i wchodzą w życie od dnia 4.06.2024 r.
 4. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem: www.gunsandtuxedos.co.uk
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty).
 • zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
 • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
 • zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
 •  zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

f. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.

g. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Internetowym.

Regulamin promocji "CRAZY"

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejsze warunki promocji pod nazwą: „CRAZY” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej również: „Warunki Promocji”).
 2. Organizatorem promocji „CRAZY” (dalej również: „Promocja”) jest Guns&Tuxedos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 25C lok. U-5, 03-808 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000760787, NIP: 1132983000, REGON: 381309529, kapitał zakładowy: 215.427,00 zł wpłacony w całości (dalej również: „Organizator”).
 3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego www.gunsandtuxedos.co.uk (dalej również: „Sklep Internetowy”), dostępnego pod adresem URL: www.gunsandtuxedos.co.uk
 4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy dokonali zakupu przynajmniej trzech produktów.

 

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

a. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi Promocji bonu rabatowego o wartości 100% na drugi oraz trzeci najtańszy produkt dodany do koszyka zakupowego pod warunkiem iż, do koszyka zakupowego zostały dodane trzy nieprzecenione produkty ze sklepu w tym jednym z nich są STREET SWAGGER JEANS lub SAND SPLASH JEANS lub JEANS FREAKY HITCHY. Bon rabatowy, o którym mowa wymaga dla swej ważności dodania do koszyka produktów swobodnie wybranych przez klienta. Rabat na produkty dodane do koszyka nalicza się w momencie wpisania w koszyku kodu rabatowego "CRAZY".

Rabat o którym mowa powyżej udzielane są od wartości brutto prawidłowo dodanych do koszyka produktów.

b. Promocja obowiązuje do odwołania (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

c. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów

wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).

d. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

 • zapoznać się z Warunkami Promocji;
 • złożyć w Czasie trwania Promocji Zamówienie na dowolnie wybrane produkty;

e. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna wartość koszyka w którym znajdują się prawidłowo zakupione przez Uczestnika Promocji produkty w Sklepie Internetowym Organizatora zostanie pomniejszona o wysokość Rabatu.

Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

f. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

i. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Sklepie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Rabatu.

III. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres: bok@gunsandtuxedos.co.uk.
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
 3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

IV. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zwrotu któregokolwiek produktu z zamówienia, rabat udzielony na pozostałe produkty zostaje anulowany, a ich cena powiększona o wartość udzielonego wcześniej rabatu.
 2. W przypadku zwrotu któregokolwiek produktu z zamówienia, kwota zwrotu zostaje potrącona o anulowany rabat z punktu a) powyżej.
 3. Żaden z produktów zakupionych w ramach zamówienia (pakietu) nie podlega wymianie na inny rozmiar, ani na inny produkt.
 4. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: www.gunsandtuxedos.co.uk/regulaminy_promocji i wchodzą w życie od dnia 09.06.2024 r.
 5. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem: www.gunsandtuxedos.co.uk
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty).
 • zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
 • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
 • zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
 •  zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

f. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.

g. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Internetowym.

Socommerce